Elluviidud projektid

Elluviidud projektid

Baltic ICT projekti (2011-2014) eesmärgiks oli soodustada majanduse arengut projektis osalevates regioonides läbi parema kommunikatsiooni ettevõtete ja riigiasutuste vahel, kasutades kaasaegset IKT tehnoloogiat.

BBDN projekt (2005-2007) kutsuti ellu aitamaks kaasa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuse alustamisele. Projekti olulisimaid väljundeid oli VKEde teenindus- ja nõustamiskeskuse käivitamine.

BENCH projekt (2010-2013) toetas projektis osalevate regioonide ettevõtjate koostööd Hiina suunal.

BORDWIIS+ projekti (2012-2014) eesmärgiks oli pakkuda Euroopa regioonidele vajalikku oskusteavet, mis võimaldab neil algatada ja läbi viia nutikat spetsialiseerumise protsessi, mis puudutab kõige olulisemaid teemasid IKT innovatsiooni alal.

BSR InnoReg projekt (2009-2011) aitas tõsta regionaalsete innovatsiooni tugimeetmete efektiivsust. Selleks vahetatakse projekti käigus kogemusi innovatsioonipoliitika kujundamise ja ettevõtluse tugistruktuuride alal, loodi käsiraamat partnerregioonide väljapaistvamatest sündmustest innovatsioonivallas ja toodi näiteid kasutuselolevatest “parimatest praktikatest”. Ühtlasi koostati Läänemere-regiooni innovatsioonipoliikat edendav tugidokument “Memorandum of Understanding“.

CCIC projekti (2012-2014) eesmärk oli parandada piirkondlikku innovatsioonipoliitikat läbi innovatsiooni suurendamise avalikus sektoris ning koostöö suurendamine kohalike ja piirkondlike asutuste, avalik-õiguslike asutuste ning teiste sidusrühmade vahel.

CLOE projekti (2004-2008) eesmärgiks oli tõsta Eesti ettevõtete konkurentsivõimet siseriiklike ja rahvusvaheliste klastrite arendamise kaudu.

CrossBo ja CrossBo II projektide (2005-2008) raames toimusid erinevad üle-Euroopalised kontaktüritused, millel osales sadu firmasid puidu- toidu- ja metallisektorist. Just selle projekti raames toimus esimest korda Reverse Auction – internetioksjon puidu- ja metalliettevõtetele veidi omamoodi reeglitega, mis ka jätkuprojektis sooja vastuvõtu osaliseks sai.

ENTREDI projekti (2010-2011) eesmärgiks on Euroopa Liidu partnerite kogemustele tuginedes edendada ettevõtlust läbi tunnustatud, alustavaid ettevõtteid toetavate, praktikate kasutusele võtmist Tartu regioonis. Projektis osalevad partnerid Saksamaalt, Rootsist, Suurbritanniast, Eestist, Poolast, Kreekast ja Itaaliast. Projekt kestab kaks aastat kuni 2011.a. lõpuni.

EmPower projekti (2010-2013) eesmärk on suurendada intelligentsete (arukate) energiatehnoloogiate nõudlust ja kättesaadavust ning suurendada sellealast teadlikkust, seda eriti projekteerimise ja ehitusega seotud väikeste ja keskmiste ettevõtete spetsialistide hulgas. Suurendada investeeringuid aruka energia sektorisse ja kasvatada selliste tehnoloogiate kasutamist.

ESTIRC oli osa üle-euroopalisest innovatsioonisiirde keskuste (IRC-Network) võrgustikust, milles osales 33 Euroopa riiki ja piirkonda. Euroopa Liidu poolt rahastatud projekti eesmärgiks oli viia kokku partnereid uudsete tehnoloogiate väljatöötamiseks, arendamiseks ja turuletoomiseks. Projekt jätkub Enterprise Europe võrgustikuna.

FINESSE projekt (2005-2006) toetas väikese ja keskmise suurusega ettevõtete laienemist välisturgudele. FINESSE raames toimusid äriplaani koolitused ja partnerotsingu üritused ning koostati internetipõhine Läänemere regiooni ettevõtete andmebaas, kus asuvad hetkel ligi 500 ettevõtte tutvustused ja koostöösoovid.

GATE projekti (2004-2007) eesmärk oli suurendada puidu kasutamist ehituskonstruktsioonides.

Greenhouse projekti (2007-2009) käigus juurutati Norras väljaarendatud ettevõtjate väljaõppe mudelit Venemaal Pihkva regioonis ja Kaliningradi oblastis. Tartu Teaduspark ja Osterholzi Netz Center Saksamaalt osalesid projektis ekspertidena.

GRISI PLUS projekti (2012-2014) eesmärk oli parendada ja rikastada majandusliku poliitika arengut maapiirkondades, suurendades geograafilise teabe ja geoinformaatika vahendite kasutust.

ICHNOS PLUS projekti (2008-2010) abil valmistati osalevates regioonides ette kontaktpunkti (One-stop Shop for Business) rajamist ettevõtjatele.

ICT DCNet projekti (2010-2012) eesmärkideks on suurendada ligipääsu IKT sektoris toimuvale, väljatöötatud lahendustele ja arendada piiriülest informatsiooni liikumist, mis aitaks kaasa ühiste IKT lahenduste loomisele.

InnoFun projekti (2012-2014) eesmärgiks oli regionaalse innovatsioonipoliitika parendamine, et kiirendada innovatsiooni kommertsialiseerimist. Projektis osaleti koos Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakonnaga. Projekti raames käivitati Buildit ärikiirendi ja töötati välja plaan, kuidas toetada alustavaid ettevõtjaid rahastajate leidmisel (sh. Teaduspargi turundusplaan).

Innovation for Welfare projekt (2008-2012) keskendus tehnoloogiapõhise innovatsiooni suurendamisele tervishoiusektoris. Lisaks kogemuste vahetamisele korraldati ka konkurss pilootprojektide finantseerimiseks, mille raames jagati toetuseks üle 5 miljoni eesti krooni.

KISoLL projekt (2006-2008) oli suunatud perifeersete regioonide otsusetegijatele ning selle eesmärgiks oli suurendada uurimis- ja tootearendustegevuse rolli osalevates regioonides.

LogOn Baltic projekti (2006-2007) eesmärk oli infotehnoloogia- ja logistikaalase kompetentsi tõstmine kogemuste vahetamise kaudu. Peamisi ülesandeid oli töötada välja soovitused ja lahendused kohalikele arendusorganisatsioonidele kohalike ettevõtete arendamiseks infotehnoloogia ja logistika valdkonnas – kuidas nende poolt pakutavaid lahendusi firmas paremini kasutusele võtta.

NPD-NET projekt (2005-2007) oli tootearendusele suunatud projekt, mille tulemusena valmis muuhulgas juhendmaterjal tootearendusprojektide elluviimiseks ja kaardistati nii väikeettevõtete vajadused tootearenduse valdkonnas kui ka vastavasisulise teenuse pakkujad piirkonnas.

Openeye5 raames toetati alustavate ettevõtjate koostööd (sh. kohapealne praktika) välisriigis tegutsevate ettevõtetega.

POOLING4CLUSTERS projekt (2010-2012) keskendus arendusasutuste ja klastriinitsiatiivide vahelistele seostele. POOLING4CLUSTERS eesmärgiks oli analüüsida ja jagada kogemusi lisandväärtust andvatest teenustest, mida arendusasutused eri regioonides pakuvad oma klastrite efektiivsuse tõstmiseks ja seeläbi kohaliku arengu edendamiseks.

PRODEMET projekti (2007-2009) raames viidi läbi uuringud tootearenduse olukorrast aparaadi- ja masinaehituse ning metallitöötlemise sektorites, töötati välja vastavasisulised õppeprogrammid kõrgkoolidele ja korraldati koolitusi jagamaks kogemusi partnerregioonide vahel.

Protolab Network projekti (2009-2011) eesmärgiks oli rajada tootearenduse-, koolitus- ja testikeskuste võrgustik Eestis ning Lätis, mis aitab elektroonika, metalli- ja masinaehituse sektori ettevõtetel pakkuda kõrgtehnoloogilisemaid ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.

RAIN projekti (2006-2008) eesmärgiks oli töötada välja konkreetsed juhised kohaliku investeerimispoliitika jaoks, mis soodustaksid Läänemere regiooni IKT (informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia) sektori teadus- ja arendustöö jõudmist turule.

SIB Net projekt (2010-2012) keskendus ettevõtlusvalmiduse suurendamisele Eestis ja Lätis ning arendas välja perspektiivsete äriideede toetuseks mõeldud finantseerimisvõimalusi.

SPINNO oli suunatud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonisüsteemi tugevdamisele Tartu regioonis.

Skills Centre projekti (2011-2012) eesmärgiks oli tootearenduse oskusteabe vahendamine sihtsektori (mehhatroonika) ettevõtetele.

Tartu Regiooni Energiaagentuur (projekt 2009-2012, hiljem iseseisev organisatsioon) on Tartu Linnavalitsuse eestvedamisel käivitatud regionaalne kompetentsikeskus, mis tegeleb energiasäästu ja – juhtimise küsimustega linnas ja teistes regiooni omavalitsustes.

VBN Innoreg projekti (2006-2007) eesmärgiks oli analüüsida partnerregioonide innovatsioonisüsteeme, vahetada kogemusi ja edendada ühiselt regioonide innovatsioonivõimet ehk kokkuvõttes konkurentsivõimet.

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   200-120   VCP550   NS0-157   400-201   N10-006   000-080   000-080   70-346   3002   300-101   PMP   640-692   ITILFND   ICBB   70-246   9L0-066   350-060  

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com