Projektide arhiiv

Baltic ICT projekti (2011-2014) eesmärgiks oli soodustada majanduse arengut projektis osalevates regioonides läbi parema kommunikatsiooni ettevõtete ja riigiasutuste vahel, kasutades kaasaegset IKT tehnoloogiat.

BBDN projekt (2005-2007) kutsuti ellu aitamaks kaasa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuse alustamisele. Projekti olulisimaid väljundeid oli VKEde teenindus- ja nõustamiskeskuse käivitamine.

BENCH projekt (2010-2013) toetas projektis osalevate regioonide ettevõtjate koostööd Hiina suunal.

B-Idea (Brave Idea Support Programme) (2017-2019) on Eesti-Läti projekt, kus toetatakse ettevõtteid, kellel on toode olemas, ekspordiga alustamisel koolituste, mentorite ja ettevõtete koostöö kaudu.

BORDWIIS+ projekti (2012-2014) eesmärgiks oli pakkuda Euroopa regioonidele vajalikku oskusteavet, mis võimaldab neil algatada ja läbi viia nutikat spetsialiseerumise protsessi, mis puudutab kõige olulisemaid teemasid IKT innovatsiooni alal.

BSR InnoReg projekt (2009-2011) aitas tõsta regionaalsete innovatsiooni tugimeetmete efektiivsust. Selleks vahetatakse projekti käigus kogemusi innovatsioonipoliitika kujundamise ja ettevõtluse tugistruktuuride alal, loodi käsiraamat partnerregioonide väljapaistvamatest sündmustest innovatsioonivallas ja toodi näiteid kasutuselolevatest “parimatest praktikatest”. Ühtlasi koostati Läänemere-regiooni innovatsioonipoliikat edendav tugidokument “Memorandum of Understanding”.

CCIC projekti (2012-2014) eesmärk oli parandada piirkondlikku innovatsioonipoliitikat läbi innovatsiooni suurendamise avalikus sektoris ning koostöö suurendamine kohalike ja piirkondlike asutuste, avalik-õiguslike asutuste ning teiste sidusrühmade vahel.

CLOE projekti (2004-2008) eesmärgiks oli tõsta Eesti ettevõtete konkurentsivõimet siseriiklike ja rahvusvaheliste klastrite arendamise kaudu.

CrossBo ja CrossBo II projektide (2005-2008) raames toimusid erinevad üle-Euroopalised kontaktüritused, millel osales sadu firmasid puidu- toidu- ja metallisektorist. Just selle projekti raames toimus esimest korda Reverse Auction – internetioksjon puidu- ja metalliettevõtetele veidi omamoodi reeglitega, mis ka jätkuprojektis sooja vastuvõtu osaliseks sai.

ENTREDI projekti (2010-2011) eesmärgiks on Euroopa Liidu partnerite kogemustele tuginedes edendada ettevõtlust läbi tunnustatud, alustavaid ettevõtteid toetavate, praktikate kasutusele võtmist Tartu regioonis. Projektis osalevad partnerid Saksamaalt, Rootsist, Suurbritanniast, Eestist, Poolast, Kreekast ja Itaaliast. Projekt kestab kaks aastat kuni 2011.a. lõpuni.

EmpInno (2016-2019) projekti S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions http://empinno.eu/ sisu oli nutika spetsialiseerumise strateegiate (nt Lõuna-Eesti Nutika Spetsialiseerumise Strateegia) edasi arendamine ning ettevõtlusega tihedam sidumine.

EmPower projekti (2010-2013) eesmärk on suurendada intelligentsete (arukate) energiatehnoloogiate nõudlust ja kättesaadavust ning suurendada sellealast teadlikkust, seda eriti projekteerimise ja ehitusega seotud väikeste ja keskmiste ettevõtete spetsialistide hulgas. Suurendada investeeringuid aruka energia sektorisse ja kasvatada selliste tehnoloogiate kasutamist.

ESTIRC oli osa üle-euroopalisest innovatsioonisiirde keskuste (IRC-Network) võrgustikust, milles osales 33 Euroopa riiki ja piirkonda. Euroopa Liidu poolt rahastatud projekti eesmärgiks oli viia kokku partnereid uudsete tehnoloogiate väljatöötamiseks, arendamiseks ja turuletoomiseks. Projekt jätkub Enterprise Europe võrgustikuna.

FINESSE projekt (2005-2006) toetas väikese ja keskmise suurusega ettevõtete laienemist välisturgudele. FINESSE raames toimusid äriplaani koolitused ja partnerotsingu üritused ning koostati internetipõhine Läänemere regiooni ettevõtete andmebaas, kus asuvad hetkel ligi 500 ettevõtte tutvustused ja koostöösoovid.

GATE projekti (2004-2007) eesmärk oli suurendada puidu kasutamist ehituskonstruktsioonides.

Greenhouse projekti (2007-2009) käigus juurutati Norras väljaarendatud ettevõtjate väljaõppe mudelit Venemaal Pihkva regioonis ja Kaliningradi oblastis. Tartu Teaduspark ja Osterholzi Netz Center Saksamaalt osalesid projektis ekspertidena.

GRISI PLUS projekti (2012-2014) eesmärk oli parendada ja rikastada majandusliku poliitika arengut maapiirkondades, suurendades geograafilise teabe ja geoinformaatika vahendite kasutust.

ICHNOS PLUS projekti (2008-2010) abil valmistati osalevates regioonides ette kontaktpunkti (One-stop Shop for Business) rajamist ettevõtjatele.

ICT DCNet projekti (2010-2012) eesmärkideks on suurendada ligipääsu IKT sektoris toimuvale, väljatöötatud lahendustele ja arendada piiriülest informatsiooni liikumist, mis aitaks kaasa ühiste IKT lahenduste loomisele.

InnoFun projekti (2012-2014) eesmärgiks oli regionaalse innovatsioonipoliitika parendamine, et kiirendada innovatsiooni kommertsialiseerimist. Projektis osaleti koos Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakonnaga. Projekti raames käivitati Buildit ärikiirendi ja töötati välja plaan, kuidas toetada alustavaid ettevõtjaid rahastajate leidmisel (sh. Teaduspargi turundusplaan).

Innovation for Welfare projekt (2008-2012) keskendus tehnoloogiapõhise innovatsiooni suurendamisele tervishoiusektoris. Lisaks kogemuste vahetamisele korraldati ka konkurss pilootprojektide finantseerimiseks, mille raames jagati toetuseks üle 5 miljoni eesti krooni.

KISoLL projekt (2006-2008) oli suunatud perifeersete regioonide otsusetegijatele ning selle eesmärgiks oli suurendada uurimis- ja tootearendustegevuse rolli osalevates regioonides.

LogOn Baltic projekti (2006-2007) eesmärk oli infotehnoloogia- ja logistikaalase kompetentsi tõstmine kogemuste vahetamise kaudu. Peamisi ülesandeid oli töötada välja soovitused ja lahendused kohalikele arendusorganisatsioonidele kohalike ettevõtete arendamiseks infotehnoloogia ja logistika valdkonnas – kuidas nende poolt pakutavaid lahendusi firmas paremini kasutusele võtta.

NICHE projektis (2016 -2020) „Building innovative food value chains in regions” https://www.interregeurope.eu/niche/toetati toidusektori ettevõtetes innovatiivsete lahenduste kasutamise tõstmist ning tootearendust, samuti kohalike ettevõtete ekspordi võimaluste suurendamist.

NPD-NET projekt (2005-2007) oli tootearendusele suunatud projekt, mille tulemusena valmis muuhulgas juhendmaterjal tootearendusprojektide elluviimiseks ja kaardistati nii väikeettevõtete vajadused tootearenduse valdkonnas kui ka vastavasisulise teenuse pakkujad piirkonnas.

Openeye5 raames toetati alustavate ettevõtjate koostööd (sh. kohapealne praktika) välisriigis tegutsevate ettevõtetega.

POOLING4CLUSTERS projekt (2010-2012) keskendus arendusasutuste ja klastriinitsiatiivide vahelistele seostele. POOLING4CLUSTERS eesmärgiks oli analüüsida ja jagada kogemusi lisandväärtust andvatest teenustest, mida arendusasutused eri regioonides pakuvad oma klastrite efektiivsuse tõstmiseks ja seeläbi kohaliku arengu edendamiseks.

PRODEMET projekti (2007-2009) raames viidi läbi uuringud tootearenduse olukorrast aparaadi- ja masinaehituse ning metallitöötlemise sektorites, töötati välja vastavasisulised õppeprogrammid kõrgkoolidele ja korraldati koolitusi jagamaks kogemusi partnerregioonide vahel.

Protolab Network projekti (2009-2011) eesmärgiks oli rajada tootearenduse-, koolitus- ja testikeskuste võrgustik Eestis ning Lätis, mis aitab elektroonika, metalli- ja masinaehituse sektori ettevõtetel pakkuda kõrgtehnoloogilisemaid ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Tekkinud Protolab toimib edasi eraettevõttena ja pkub teenuseid nii Eestis kui ka väljaspool.

RAIN projekti (2006-2008) eesmärgiks oli töötada välja konkreetsed juhised kohaliku investeerimispoliitika jaoks, mis soodustaksid Läänemere regiooni IKT (informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia) sektori teadus- ja arendustöö jõudmist turule.

SIB Net projekt (2010-2012) keskendus ettevõtlusvalmiduse suurendamisele Eestis ja Lätis ning arendas välja perspektiivsete äriideede toetuseks mõeldud finantseerimisvõimalusi.

SPINNO oli suunatud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonisüsteemi tugevdamisele Tartu regioonis.

Skills Centre projekti (2011-2012) eesmärgiks oli tootearenduse oskusteabe vahendamine sihtsektori (mehhatroonika) ettevõtetele.

Tartu Regiooni Energiaagentuur (projekt 2009-2012, hiljem iseseisev organisatsioon) on Tartu Linnavalitsuse eestvedamisel käivitatud regionaalne kompetentsikeskus, mis tegeleb energiasäästu ja – juhtimise küsimustega linnas ja teistes regiooni omavalitsustes.

VBN Innoreg projekti (2006-2007) eesmärgiks oli analüüsida partnerregioonide innovatsioonisüsteeme, vahetada kogemusi ja edendada ühiselt regioonide innovatsioonivõimet ehk kokkuvõttes konkurentsivõimet.