ESSPO

Projekti nimi ja lühikirjeldus:

ESSPO projekti peamiseks eesmärgiks on parendada projektis osalevate partnerregioonide ettevõtluspoliitikaid ja/või strateegilisi plaane, mis on suunatud ettevõtluse, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime ning innovatsioonialaste tegevuste edendamisele.

Eesmärgid:

ESSPO otsib lahendust põhieesmärgile läbi järgmiste alamteemade lahendamise:

  • uute tugiteenuste välja töötamine VKE’dele, mis vastaks paremini ettevõtete ootustele ja vajadustele
  • kuidas rihtida tugiteenuseid paremini vastavalt sihtgrupile ehk kuidas õige teenus jõuaks õige ettevõtteni
  • kuidas kombineerida erinevat tüüpi tugiteenused (finants, mentorlus, infrastruktuuri pakkumine) ühtseks tervikuks
  • kuidas vältida tugiteenuste killustatust ja koordineerida eri asutuste vahelist koostööd
  • kuidas parendada strateegilisel ja poliitisel tasandil ettevõtlusalast juhtimist läbi eri huvigruppide teadlikkuse ning (poliitikate/strateegiate) omanikutunde tõstmise
  • koguda üle partnerluse kogemusi, teadmisi ja inspiratsiooni poliitikakujundajate ning toetajate kompetentside tõstmiseks
  • töötada välja partnerregioonides tegevuskavad, mis ei jääks ainult kavadeks paberil, vaid jõuaks juurutamiseni reaalses majanduselus

Tegevused:

Läbi mitmekülgse ja asjaliku tugiteenuste pakkumise soovime partnerregioonides näha ettevõtete käibe kasvu nii kodu- kui välisturgudel. Seeläbi saavutades efektiivse, positiivse ja tõhusa mõju kohalikule majandusele, mis tuleneb avaliku sektori poolt pakutavate tugiteenuste kaudu. Projektikonsortsium hõlmab erineva kompetentsiga asutusi – ettevõtluse tugiorganisatsioone, kohalikke omavalitsusi ja innovatsiooniagentuure. Saavutamaks seatud eesmärke vahetavad projektipartnerid ettevõtlusalaseid kogemusi ja häid näiteid ning töötavad välja ühised seisukohad millist tuge avalikult sektorilt väikese ja keskmise suurusega ettevõtted enim vajavad.

ProjektipartneridProjekti on kaasatud 8 partnerit 6 riigist

Projekti number: PGI00087

Projekti läbi viimise aegProjekti kestvus on aprillist 2016 kuni märtsini 2021

Projekti eelarve1 923 130, 00 EUR

Projekti koduleht: http://www.interregeurope.eu/esspo/

Kontakt: e-mail: info@teaduspark.ee